ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Eva Bukovinská se sídlem Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9, IČ 87906759, e-mail info@evon-agency, zastupující značku EVON Agency je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů (dále jen "správce").

Zaškrtnutím dobrovolného souhlasu na soutěžních a věrnostních webových stránkách, kde je správce uveden jako organizátor akce

nebo

odesláním odpovědi na informativní e-mail s žádostí o udělení dobrovolného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení správce zaškrtnutím ANO

uděluje fyzická osoba vlastnící e-mailovou adresu, která byla použita při dobrovolném udělení souhlasu na soutěžních a věrnostních webových stránkách nebo, na kterou byl informativní e-mail zaslán (dále jen "odesílatel") souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem pro účely informování o soutěžích a marketingových akcích, které bude správce organizovat pro třetí strany. Odesílatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mail, jméno a příjmení, telefon dle rozsahu, který byl správci poskytnut. Osobní údaje odesílatele jsou v souladu s Nařízením zpracovávány vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a existence oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů. Tímto oprávněným zájmem je mimo jiné rozvoj podnikatelské činnosti.

Právním základem zpracování osobních údajů odesílatele je tento souhlas. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuje odesílatel souhlas k tomu, aby správce zpracovával osobní údaje odesílatele dle dále uvedených podmínek. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu ode dne obdržení souhlasu od odesílatele do doby, než tento souhlas odesílatel odvolá.

Správce informuje odesílatele, že k osobním údajům bude mít přístup správce a osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům nebo spolupracovníkům správce, třetím stranám spolupracujícím se správcem v rámci obchodní spolupráce, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany správce, poskytovatelům software Mailchimp nebo Ecomail nebo Gmail a jejich zaměstnancům (dále jen "zpracovatelé"). Tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení, která budou dostatečně chránit práva a osobní údaje odesílatele. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje odesílatel dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@evon.agency. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Pokud bude souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů v rámci výše uvedené doby pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).

Správce osobních údajů může odesílatel kontaktovat na e-mailu info@evon.agency. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi odesílatelem a správcem monitorována.

Odesílatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení.

Odesílatel má právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

Odesílatel poskytuje své osobní údaje zcela dobrovolně a nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje v uvedeném rozsahu neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

V Praze dne 1. 5. 2024